Neden Biz ? ?ünkü i?imizi Seviyoruz.

StrateJ

??züm odakl? ?al??an firmam?z siz de?erli mü?terilerimize daha iyi temizlik hizmeti sa?lamaktad?r.

HED?F?M?Z

Ankara' da temizlik hizmeti verdi?imiz mü?teri say?m?z? her ge?en gün art?rarak en uygun fiyat? vermektiyiz.

Mü?TER? MEMNUN?YET

Sizleri daha memnun etmek i?in anket sistemi ile ?al??maktay?z. Belli periyodik zamanlarla bizi de?erlendirmenizi sa?layarak sizlere daha iyi temizlik hizmeti vermekteyiz.

üCRETS?Z KE??F

Uygun fiyat se?enekleri ile hizmet almak isteyenler ?zgül Kurumsal Temizlik firmas?ndan ücretsiz ke?if isteyebilir.

REFERANSLAR
üYELER?M?Z
B?T?RM?? OLDU?UMUZ ??LER

??renelim K??esi

SAKIZ LEKES? ?IKARMA

Sak?z lekesini ??karmak i?in uygulanacak b?lgeye ilk ?nce bir torban?n i?ine buz koyuyoruz. Sak?z olan k?sm?n üzerine koyup, sak?z donuncaya kadar bekliyoruz. Daha sonra donan sak?z? ka??k, kredi kart?, plastik spatula vb keskin olmayan sert bir nesne ile kaz?ma i?lemi yap?yoruz. Daha sonradan sak?z?n ??kt???n? g?receksiniz. Di?er y?ntemleride ??yle s?ralayal?m.

Daha fazla

YA? LEKES? ?IKARMA

Bir ?ok ya? türü vard?r. Zeytin ya??, sos, sal?a s?v? vs bak?m malzemeleri ya??, makina ya?lar? gibi. ?ok ?e?itli ya? lekeleri vard?r. Ya? lekerine g?re uygulanacak malzemede de?i?ir. Baz? malzemeler hemen ya?? emerken baz?lar? ya?? hemen iterler. Su ve detarjan her zaman yeterli olmayabilir. Bu y?ntemleri y?kanabilir kuma?lara uygulaman?z gerekir.

Daha Fazla

Türkiye' nin En ?nde Gelen Temizlik Firmas?

& ?zgül Kurumsal Temizlik

Hizmet sekt?ründe en ?nemli k?sm?n mü?teri? memnuniyeti ve süreklilik oldu?unun fark?na vararak, ??verenlere kaliteli, güler yüzlü hizmeti uygun fiyat? politikas? ile sunman?n ?nemini bilen?zgül kurumsal temizlike?itim ve kontrol mekanizmas? ile vermi? oldu?u hizmetleri kendi i?erisinde denetler.

Daha Fazla

En iyi hizmet ve temizlik ile yapt??? i?in arkas?nda durmay? bir prensip edinir ve tecrübeli kadrosuyla sizin istedi?iniz ?ekilde hizmet vermeyi ama? eder.

Tamamen ??zümlü odakl? yap?lan hizmetler sayesinde kaliteli hizmet almak isteyenler i?in en iyi sonu?lar?n elde edilmesini sa?lamaktay?z.